Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Kdo je moudrý, ten to ví. Kdo si hraje nezlobí."

letni-20prazdniny.jpg

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO NOVÉ DĚTI

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ SE KONÁ.docx

 

 

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS

 

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

S VÍZEM O STRPĚNÍ NEBO DOČASNÉ OCHRANĚ

SE BUDE KONAT :

 

16. – 17.6. 2022

v čase  8.00 – 10.00 hod.

Informace k zvláštnímu zápisu do mateřské školy pro děti z Ukrajiny pro školní rok.pdf

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.doc

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 

 

Školní rok 2022/2023

 

Podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání je stanoveno pro město Kolín

na období 9. – 10. května 2022.

 

Povinně se zapisují k předškolnímu vzdělávání děti narozené

1.9.2016 – 31.8.2017

 

Způsoby podání žádosti:

Vzhledem k současným mimořádným opatřením situace vyžaduje upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky:

 

 1. Vhozením do schránky mateřské školy v ulici Školní 430 Kolín - Sendražice v zalepené obálce s výrazným nápisem „Zápis“ – UPŘEDNOSTŇUJEME
 2. Do datové schránky školy (naše ID datové schránky –hzngig8)
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail), zaslat na adresu: mssendrazice@centrum.cz
 4. V krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole

 

Dokumenty potřebné pro zápis do MŠ:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. (Prosíme o oboustranné vytištění dokumentu).
 2. Prohlášení zákonných zástupců.
 3. Kopie rodného listu.
 4. U dětí, které nejsou uvedeny na seznamech školských obvodů poskytnutých zřizovatelem (nemají trvalý pobyt v Kolíně), musí zákonný zástupce doložit oprávnění k pobytu nájemní smlouvou.

 

Všechny údaje a kontakty vyplňujte pečlivě a čitelně.

Všechny Vaše žádosti a k nim potřebné dokumenty přijímáme v době zápisu, a to v termínu od 9. do 10. 5. 2022  NEPOSÍLEJTE DŘÍVE

 

Termín uzavření zápisu

10.5.2022 v 16:00 hod.

/Do tohoto data  a času musí být dokumentace doručena do MŠ, na pozdější doručení nebude brán zřetel, proto posílejte včas/.

 

O přijetí/nepřijetí je rozhodnuto ve správním řízení. Způsob oznámení výsledku správního řízení

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole – vyvěšený seznam na dveřích školy
 • na webových stránkách školy www.mssendrazice.cz

Termín oznámení výsledku správního řízení od 6. – 10.6.2022 oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Nahlédnutí do spisu 30.5.2022 - 8-12 hod.

 

 

V seznamu nemohou být uvedena jména uchazečů. Pro tyto účely bude mít vaše žádost přiděleno registrační číslo. Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo formou SMS, telefonicky nebo e-mailem.

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy SLUNÍČKO Kolín – Sendražice, Školní 430   pro školní rok 2022/2023:

 

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

 1. Děti a cizinci, které dosáhly do konce srpna daného kalendářního roku pěti let (povinné předškolní vzdělávání), děti s odloženou školní docházkou ze spádové oblasti v příslušném školském obvodu Mateřské školy  SLUNÍČKO Kolín- Sendražice , Školní 430 Obvody stanovilo Město Kolín Obecně závaznou vyhláškou č.1/2017.
 2. Děti ze spádové oblasti (nájemní smlouva), postupně od nejstaršího    po nejmladší do naplnění volné kapacity.

 

Potřebné formuláře k vyplnění najdete ve složce

dokumenty ke stažení 

(všechny dokumenty jsou aktualizovány)

 

V Kolíně 4.3.2022

Ivana Březinová

 

 

Nástup od 12.4.2021 nejdéle do 8 hodin. 

Vážení rodiče,

dovolte mi ještě jedno shrnutí důležitých informací pro Vás, jejichž dítě nastoupí 12.4.2021 do provozu Mateřské školy Sluníčko.

Věřte, že se usilovně snažím zjistit k provozu školy a předat Vám co nejvíce relevantních informací, které od úterního zasedání Vlády ČR shromažďuji.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12.4.2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a souvislých opatřeních vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:

– se zakazuje osobní přítomnost dětí/žáků a studentů na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole (samozřejmě jsou zde uvedené další výjimky jako je očkování, prodělané onemocnění testování apod.). Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

– tento test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů

– test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak

– test si provádí tzv. samoodběrem a není nutná asistence jiné osoby, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech. (V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem či jiná osobou, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

– dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občan. zákon ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření.

Každopádně vše předem uvedené je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít.

Pokud s testováním nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci.

Ať už si o aktuálních opatřeních můžu osobně myslet cokoliv, jako ředitelka a statutární orgán orgánu veřejné moci jsem povinna se jimi řídit. Není možné udělovat jakékoliv výjimky či ústupky, pokud nejsou zákonodárnými orgány umožněny.

Milí rodiče, chtěla bych Vám napsat, že se na Vaše děti velmi těšíme a já osobně věřím, že společně vše zvládneme a děti se budou opět radovat ze společných chvil v naší mateřské škole.

Březinová Ivana, ředitelka MŠ Sluníčko

 

Vážení rodiče,

obdržela jsem do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

V mateřských školách
 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
 dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
  jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě
výjimek ) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3.
dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a
školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách oddělení ŽABIČEK  na odloučeném pracovišti 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno./

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do hlavní budovy MŠ. Prosím počítejte s časovou prodlevou cca 20-30 minut.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně škola obdrží.

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

Ředitelka školy Ivana Březinová

 

 

Jsme zapojeni do projektu v rámci výzvy č. 80 OP VVV - Šablony III 

plakat.jpg

 

Zápis do MŠ proběhne ve dnech 10.-11.5.2021

Organizace zápisu bude záležet na epidemiologické situaci. Proto budou podrobnější informace zveřejněny až v dubnu.

 

NOVÉ INFO PRO RODIČE

KARANTÉNA

Od středy 25.11.2020 je nařízena karanténa KHS pro třídy Sluníčka a Koťátka. Veškeré informace jsou v přiloženém dopise ve složce KARANTÉNA a na FB stránkách jednotlivých tříd. Dodržujte prosím tato nařízení.

Formulář pro ošetřovné si rodiče stáhnou na stránkách OSSZ, kde najdou i pokyny k vyplnění. Je možnost i vyzvednout u ŽABIČEK.

Přejeme Všem hodně zdraví a držme si palce!

 

V pátek 13.11.2020 bude MŠ ještě uzavřena z důvodu sanace všech prostor MŠ ionizéry. Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 16.11.2020. Podmínkou nástupu dítěte bude negativní výsledek testu na Covid - 19 ( týká se dětí, které měli tuto povinnost). Rodiče těchto dětí vyplní čestné prohlášení o negativním testu, které najdou ke stažení ve složce Karanténa.

Držme si palce, abychom byli všichni v pořádku. 

 

KARANTÉNA

Od středy 4.11.2020 je nařízena karanténa KHS pro třídy Sluníčka a Koťátka. Veškeré informace jsou v přiloženém dopise ve složce KARANTÉNA a na FB stránkách jednotlivých tříd. Dodržujte prosím tato nařízení.

Formulář pro ošetřovné si rodiče stáhnou na stránkách OSSZ, kde najdou i pokyny k vyplnění.

Přejeme Všem hodně zdraví a držme si palce!

 

1.9. 2020 se na Vás moc těšíme. 

 

Rodiče se budou pohybovat v areálu a budovách MŠ v roušce, budou dbát daných pokynů, děti předají učitelkám v šatně. Rodiče nevstupují do tříd, zdržují se pouze na dobu nezbytně nutnou. Prosíme o přečtení manuálu pro rok 2020/2021. Prosíme o vyplnění čestného prohlášení.

 

Manuál pro rok 2020/2021

Manulál pro rok 20-21 (provoz a distanční výuka) (1).docx

 

 

 

 

___________________________________________