Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria k zápisu 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021

- MŠ Sluníčko Kolín-Sendražice, Školní 430

 

Vzdělání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti, cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud kapacita MŠ dovolí, mohou být přijaty děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

Kritéria:

  1. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v příslušném školském obvodu, tzn. děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku, čtvrtého roku věku, třetího roku věku do zahájení povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného ve školském rejstříku.
  2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod, a to seřazeny od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného ve školském rejstříku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Sendražicích : 30.3.2020